Profile Image of Vasili Shchelokov

Vasili Shchelokov

1908-02-25 - 1987-05-10