Profile Image of Oleg Efremov

Oleg Efremov

1927-10-01 - 2000-05-24